Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla osób fizycznych na ich własne potrzeby bez konieczności udokumentowania dokonanej transakcji.

Bank udziela pożyczek hipotecznych osobom fizycznym:

 • posiadającym zdolność kredytową,
 • osobom fizycznym, zamieszkałym na stałe na terenie działania Banku lub posiadającym nieruchomości na terenie działania Banku,
 • osobom fizycznym, będącym właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących przedmiot obrotu rynku nieruchomości albo mającym własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • proponującym jako podstawowe zabezpieczenie spłaty pożyczki nieruchomość, która położona jest na terenie działania Banku.

Pożyczki hipoteczne udzielane są pod warunkiem:

 • przedłożenia przez Pożyczkobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej,
 • udokumentowania stałego źródła dochodu umożliwiającego spłatę pożyczki,
 • udokumentowanie stałego źródła dochodu uzyskiwanego z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w przypadku, gdy spłata pożyczki będzie pokrywana z tych dochodów,
 • udokumentowania przez Pożyczkobiorcę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki,
 • przedłożenia przez Wnioskodawcę aktualnej wyceny nieruchomości, wykonanej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę hipoteczną proponowanej na zabezpieczenie spłaty pożyczki, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Pożyczki hipoteczne, udzielane są w wysokości nie przekraczającej 50%, a w przypadku pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości w wysokości nie przekraczającej 65% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

Wysokość pożyczki hipotecznej nie może być wyższa niż 200.000 zł, a w przypadku pożyczek hipotecznych, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości nie może być wyższa niż 2.000.000 zł. Pożyczki hipoteczne udzielane są na okres od 1 roku do 15 lat.

Pożyczka udzielana jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o pożyczkę hipoteczną.

Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Aktualny wypis z księgi wieczystej nieruchomości, proponowanej na zabezpieczenie pożyczki
 2. Aktualną wycenę nieruchomości, sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Bank może odstąpić od przedłożenia przez Wnioskodawcę wyceny nieruchomości o której mowa powyżej i żądać przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej jeżeli wysokość pożyczki nie przekracza 100 000 zł.
 3. Udokumentowanie możliwości spłaty pożyczki hipotecznej z innych źródeł niż ze sprzedaży nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie pożyczki
 4. biznes plan (w którym przedstawi prognozowane przychody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości), w przypadku pożyczki hipotecznej, których źródłem spłaty są dochody uzyskiwane z tytułu posiadanej lub nabywanej nieruchomości.
 5. Inne dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i proponowanego zabezpieczenia pożyczki hipotecznej.

Zabezpieczenie pożyczki hipotecznej stanowi obligatoryjnie hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Ponadto nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Bank może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Pożyczka oprocentowana jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, określonej Uchwałą Zarządu Banku. Spłata pożyczki w ratach miesięcznych lub innych określonych w umowie pożyczki.