Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki udzielany jest na własne potrzeby konsumpcyjne Kredytobiorcy. Kredyt udzielany jest w walucie polskiej. Okres kredytowania określa umowa kredytowa. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Bank uzależnia udzielenie kredytu od:
 • przedłożenia przez Kredytobiorcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej
 • posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej bieżącej i perspektywicznej,
 • posiadania przez Kredytobiorcę pełnej zdolności do czynności prawnych
 • posiadania przez Kredytobiorcę udokumentowanego, stałego źródła dochodów, dającego gwarancję całkowitej terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • zaproponowania przez Kredytobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank
Bank może uzależnić udzielenie kredytu od uzyskania zgody współmałżonka Kredytobiorcy, jeżeli pozostaje on we wspólności majątkowej, chyba, że współmałżonek jest Współkredytobiorcą. Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o kredyt.

Do wniosku o kredyt należy dostarczyć następujące dokumenty:
 1. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy.
 2. W przypadku:
 • emerytów - odcinek emerytury za ostatni miesięc lub kopię decyzji organu przyznającego emeryturę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa emerytura
 • rencistów - odcinek renty za ostatni m-c oraz kopię decyzji organu przyznającego rentę, lub historię rachunku bankowego, na który wpływa renta i kopię decyzji organu przyznającego rentę.
Bank może odstąpić od wymogu przedstawiania niektórych z wymienionych w/w dokumentów. Kredyt jest oprocentowany wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie określa umowa kredytowa.
Spłata kredytu i odsetek, określonych w Umowie, może przebiegać według następującej metody:
 • spłaty w okresach miesięcznych stałych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od salda zadłużenia
 • spłaty w okresach miesięcznych równych, stałych rat kapitałowo-odsetkowych, będących sumą zmniejszających się rat odsetkowych i rosnących rat kapitałowych