Zawiadomienie

dodano: 2020-08-02

Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach działając na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Banku zawiadamia, że na dzień 21 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w lokalu restauracji „Nastrojowa” w Skalmierzycach zwołuje Zebranie Przedstawicieli SBL w Skalmierzycach, z następującym porządkiem:

1.Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.Wybór Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej.

4.Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.Przyjęcie Porządku i Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.

6.Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie zmian w Statucie SBL w Skalmierzycach.

8.Przedstawienie sprawozdania: z działalności Banku w 2019 roku, z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich oraz kierunków rozwoju działalności Banku.

9.Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.

11.Sprawozdanie ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w SBL w Skalmierzycach w2019 r.

12.Sprawozdanie z funkcjonowania Polityki wynagradzaniaw SBL w Skalmierzycach w 2019 r.

13.Przedstawienie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Banku.

14.Dyskusja nad sprawozdaniami.

15.Przedstawienie i rozpatrzenie zmian w: Polityce Ładu Korporacyjnego i Regulaminie działania Rady Nadzorczej.

16.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zmian w Statucie Banku,

2)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2019 roku,

3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,

4)zatwierdzenia sprawozdania Rady,

5)podziału nadwyżki bilansowej z 2019 r.,

6)udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2019r.,

7)oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w SBL w Skalmierzycach,

8)oceny polityki wynagradzania stosowanej w SBL w Skalmierzycach,

9)zmian w Polityce Ładu Korporacyjnego,

10)zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,

11)przyjęcia wniosków polustracyjnych,

12)zatwierdzenia kierunków działalności Banku w 2020 r.,

13)oznaczenia górnej granicy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2020 r.

17.Wolne głosy i wnioski.

18.Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdania roczne, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu dla członków Banku w siedzibie Zarządu Banku, w godzinach od 900 do 1400 w dniach otwarcia Banku.

UWAGA!

W związku z epidemią wirusa SARS-OoV-2 osoby zainteresowane przeglądaniem sprawozdań jak i osoby uczestniczące w Zebraniu Przedstawicieli zobowiązane są używać środków ochrony osobistej w postaci maseczki oraz rękawiczek jednorazowych.