Rachunki
Rachunek Oszczędnościowy

Istota i przeznaczenie produktu

Rachunek oszczďż˝dnoďż˝ciowy zapewnia wysokie oprocentowanie i ciďż˝gďż˝y dostďż˝p do pieniďż˝dzy bez utraty odsetek. Zgromadzone na rachunku ďż˝rodki sďż˝ wyďż˝ej oprocentowane niďż˝ na lokacie terminowej i jednoczeďż˝nie moďż˝liwa jest ich wypďż˝ata w kaďż˝dej chwili. Wystarczy przyj�� do placówki Banku z waďż˝nym dokumentem toďż˝samoďż˝ci i podpisaďż˝ Umowďż˝ rachunku.

Korzy�ci dla Klienta

  • Prowadzenie rachunku – bez opďż˝at
  • Brak minimalnej kwoty jakďż˝ trzeba utrzymywaďż˝ na rachunku
  • Im wiďż˝cej ďż˝rodków na rachunku, tym wyďż˝sze oprocentowanie
  • Moďż˝liwo�� dokonywania nieograniczonych wpďż˝at i wypďż˝at, z zastrzeďż˝eniem, ďż˝e raz w kaďż˝dym miesiďż˝cu kalendarzowym moďż˝na dokonaďż˝ wypďż˝aty gotówkowej lub zrealizowaďż˝ przelew bez ponoszenia jakichkolwiek opďż˝at. Kaďż˝da kolejna operacja obci��ona jest prowizjďż˝, zgodnie z obowiďż˝zujďż˝cďż˝ w Banku Taryfďż˝ opďż˝at i prowizji.
  • Odsetki obliczane co miesiďż˝c
  • Moďż˝liwo�� wpďż˝at gotówkowych lub bezgotówkowych

 

Wyszukiwarka
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4,2928
USD
3,8786
GBP
5,0238
CHF
3,9113
ilość wizyt: 000203
© Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
realizacja: Intelis Media 2010