Kredyty
Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 • budowę, przebudowę, rozbudowę, dokończenie budowy, oraz remont i modernizację domu albo lokalu mieszkalnego,  
 • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej 
 • remont domu albo lokalu 
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego 
 • zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym 
 • zamianę domu lub mieszkania 
 • spłatę kredytu mieszkaniowego 
 • wykup jednostki mieszkalnej

inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego, spłatę kredytu mieszkaniowego.

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym jednocześnie:

1.    zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty
2.    pełną zdolność do czynności prawnych
3.    obywatelstwo;

 • polskie i na stałe zamieszkałym w Rzeczypospolitej Polskiej
 • państwa obcego wraz z kartą stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwoleniem ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości

4.    udokumentowane źródło dochodów uzyskiwanych z tytułu;

 • zatrudnienia
 • emerytury lub renty
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonywania wolnego zawodu
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • innych źródeł

Możliwe jest przystąpienie do kredytu osób trzecich np.: rodziców.

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres do 30 lat z zastrzeżeniem, że maksymalny okres spłaty nie powinien przekraczać 15 lat w przypadku, gdy  kwota kredytu jest równa lub niższa od 20.000,00 PLN  albo przedmiotem  udzielenia kredytu jest:

 1. zakup samej działki budowlanej,
 2. finansowanie kosztów dotyczących remontu, modernizacji domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.

Na wniosek Wnioskodawcy Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału.

Bank może przyznać kredyt w wysokości 100% łącznych nakładów inwestycyjnych. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałami Zarządu Banku (w pierwszym roku kredytowania stopa procentowa stała)
Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych lub innych wg formuły malejącej tj. stałej raty kapitałowej i bieżących odsetek naliczanych od salda zadłużenia lub w równych ratach kapitałowo – odsetkowych.
Za wcześniejszą spłatę kredytu Bank nie pobiera dodatkowej prowizji. Podstawowe zabezpieczenie kredytu - hipoteka na nieruchomości. Możliwe jest przyjęcie podstawowego zabezpieczenia kredytu w innej formie niż ustanowienie hipoteki.

Wnioskodawca składa w Banku wniosek o kredyt sporządzony według obowiązującego w Banku wzoru.

Do wniosku należy dołączyć wskazane przez Bank dokumenty spośród niżej wymienionych:


1.    Dokumenty związane z kredytowaną nieruchomością /wg właściwości przedmiotu kredytowania

 • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego udziału/ wkładu własnego
 • w przypadku kupna lokalu: umowę przedwstępną sprzedaży lub przydział mieszkania
 • w przypadku budowy domu: kosztorys, harmonogram prac, umowę z inwestorem, pozwolenie na budowę, projekt budowlany i dziennik budowy (do wglądu)
 • wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę w przypadkach określonych przez Bank

2.    Dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów
3.    Dokumenty dotyczące prawnych form zabezpieczenia kredytu
4.    Inne dokumenty wymagane przez Bank

Wyszukiwarka
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach? Wpisz swój email.
Kurs walut
Waluta Kurs śr. NBP
EUR
4,2928
USD
3,8786
GBP
5,0238
CHF
3,9113
ilość wizyt: 000203
© Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach
realizacja: Intelis Media 2010